ما کیستیم

مرکز بین المللی برای انکشاف کامل کوه ها یک مرکز دانش و آموزش بین الحکومتی می باشد که به نمایندگی مردم منطقه هندوکش همالیا فعالیت می نماید. ما در شهر کتمندو نیپال مستقر هستیم و در نیپال و پاکستان ، میانمار ، هندوستان، چین، بوتان، بنگله دیش ، هشت کشورعضو منطقوی خود افغانستان برای این کشورها کار می کنیم

ما برای بهتر ساختن زندگی و معیشت مردان، زنان و کودکان منطقه هندوکش همالیا و حفظ محیط زیست و فرهنگ های کوه ها کار می کنیم. دانش که ما ایجاد و شریک میسازیم به مردم هندوکش فرصت های جدید را ایجاد نموده و برای تغییر ، همالیا کمک میکند تا آنان بیشتر انعطاف پذیر گردیده آماده شوند. کار ما برای حفظ محیط زیست و انکشاف پایدار کوه ها همکاری های منطقوی را تقویت میبخشد.

ما چه کار می کنیم

آب ، انرژی ، مردم و فرهنگ های بی نهایت متنوع ، منطقه هندوکش همالیا با کوه ها جادویی، زندگی و منابع دیگر طبعی یک سرمایه جهانی میباشد. این منطقه زندگانی و معیشت یک ربع انسانها را تامین می نماید. این در حقیقت نبض کره زمین ما میباشد جای که ما صحت جهان زیستی خود را اندازه گیری کرده میتوانیم.

در حال حاضر این منطقه هندوکش همالیا یا نبض کره زمین در حالت ضعیف شدن است. منطقه هندوکش همالیا از سوی قوت های مختلف با تهدید مواجه است. بطور مثال فروداشت یا تنزل محیطی، تاثیرات مغلق تغییر اقلیمی و همچنان وضعیت غیر یقینی اجتماعی اقتصادی. ،انکشاف غیر پایدار مرکز بین المللی برای انکشاف کامل کوه ها برای حفظ این نبض کره زمین کار می کند. ما با یک پا در بخش تحقیق و پژوهش و یک پا در انکشاف برای تاثیر گذاری و عملی شدن قوانین و پیشبرد انکشاف پایدار در یکی از پیچیده ترین مکان های دنیا کار می کنیم.

 برای ، دانش ما یک ثروت است که ما به شریک ساختن آن متعهد هستیم .ما دانش ایجاد می نمایم تولید معلومات و شریک ساختن تجربیات خوب ،دانستن مشکلات می کوشیم وازطریق تسهیل تحقیقات معلومات منطقه هندوکش همالیا ، راه های حل ممکن را ارایه می کنیم. ما معلومات را شریک میسازیم را در تحقیقات جهانی افزوده و برای تبادل افکار منطقوی و جهانی فضا را ایجاد مینمایم.

ما در آن سوی کشور ها و فرهنگ ها یک منطقه کار میکنیم جای که قوت های تغییر اقلیمی و جهانی شدن منابع و مردم را تهدید می کند.ما در باره مشکلات مسایل کوه ها آگاهی عامه را بلند برده و در مجتمع های جهانی صدای کوه ها را بلند می نمایم. ما منظره های طعبی منطقه را با مقیاس ها ، سازمان ها و رشته ها وصل می کنیم تا کشور ها را دور ساینس و دانش گرد هم بیاوریم.

نبض را حفظ کنید

منطقه هندوکش همالیا مانند یک جهان کوچک در این کاینات دور پیش ما است. این یک خانه غنی زیبایی و تنوع حیاتی می باشد. ولی تاثیرات تغییر اقلیمی در منطقه ، زندگی بی نهایت متنوع ، فرهنگ متصل است. این منطقه از زمان زیاد نادیده گرفته شده لیکن ما همه باید درک کنیم که ما اگر در این منطقه زندگی می کنیم ویا جای دیگری این دنیا هر اتفاق که رخ دهد سایر جهان را متاثر می سازد. کوه ها ما نبض کره زمین ما است و ما اینجا از آن حفاظت می نمایم