Pramila Bajracharya (Shrestha)

Senior Finance Associate

Finance Unit

pramila.shrestha@icimod.org