အီးစီမော့အကြောင်း

အီးစီမော့ကို ၁၉၈၃ ခုóှစ်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းသည်နီပေါလ်óိုင်ငံ၊ ခတ္တမó္ဒြုူမိ့တွင် အခြေစိုက်ထားသည့် óိုင်ငေံးóှင့်မပတ်သက်သော အစိုးအချင်းချင်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ.အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကèာအóှံ့တောင်တန်းဒေသ ပြည်သူလူထုနှင့် ဟိó္ဒူကတ်(ရှ်) ဟိမဝó္တာတောင်တန်းဒေသရှိ (၈) နိုင်ငံကို အလုပ်အကေïးြုပနေပါသည်။ယခုနှင့် အနာဂတ်ကာလအတွက် တောင်တန်းဒေသပြည်သူလူထု၏ လူနေမëအဆင့်အတန်း တိုးတက်ကောင်း မွန်လာစေန်၊ စီးပွားေးóှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အ ကြံ.ခိုင်သည့် တောင်တန်းဂေဟစနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်စေန် အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။  လွန်ခဲ့သည့် (၂၅) óှစ်က အီးစီမော့အနေဖြင့် အသိပညာဖွံ.ြုဖိးတိုးတကေ်းóှင့် လေ့လာသင်ယေူးဗဟိုဋ္ဌာနတစ်ခု အနေဖြင့်လည်း ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဗဟိုဋ္ဌာနက óိုးကြားသောအသိကို ပျိုးထောင် ပေးန်ည်မှန်းထားရှိပြီး၊ ဟိမဝó္တာတောင်တန်းစနစ်၏ တစ်မူထူးခြားသော အခန်းကဏ္ဍကို ထိန်းသိမ်းထားန်အတွက် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းများကို အေးတယူဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ပါသည်။ ဟိမဝó္တာတောင်တန်း ဒေသ တွင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသည့် အီးစီမော့၏ရှည်ကြာသော သမိုင်းကြောင်း၊ ၎င်း၏ ကောင်းစွာ သွေးသထားသော အဓိကအည်အချင်း အစွမ်းအစများနှင့်အတူ ၎င်း၏မဟာဗျူဟာမြောက် အနေအထားóှင့် သိသာသောအေးသာမëများက ဒေသတွင်းရှိ စိန်ခေါ်မëအသစ်များကို အောာက် စွာ ကူညီဖြေရှင်းပေးနေပါသည်။ အီးစီမော့၏အလုံးစြုံုခံငုံသုံး သပ်ထားသော လုပ်နည်း ကိုင်နည်းက စီးပွားေးလေ့လာဆန်းစစ်မë၊ လိင်ခွဲခြားမë၊ တန်းတူအခွင့်အေးရှိမëóှင့် အုပ်ချုပ်မë ဆိုင်ာ ဗဟိုမူဝါဒများကို သေချောာစေပါသည်။ ဤမူဝါဒများမှာ ပြည့်စုံသော ဖြေရှင်းနည်း တစ်နည်း၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါသည်။